top of page

De hulpverlening in mijn praktijk volgt drie fasen:

  1. De intake en de vraagverduidelijking

  2. De begeleiding

  3. De afronding

 

 

De intake

 

Nadat u een afspraak hebt vastgelegd, volgt een eerste gesprek. Hierin  wordt informatie verzameld over uzelf, uw aanmeldingsklacht en uw leefsituatie. Indien nodig gebruiken we hierbij vragenlijsten of tests, die u ter plaatse invult of meekrijgt als huiswerk. Soms is het ook nuttig om andere personen (partner, familieleden, eerder geraadpleegde hulpverleners) te betrekken bij de intake,  uiteraard mits uw toestemming.

Op basis van de verzamelde informatie trachten we samen één of meer hulpvragen te formuleren. We noemen dit ‘vraagverduidelijking’, want meestal weten mensen wel precies waar ze last van hebben, maar het is niet altijd even duidelijk op welke manier zij hierbij wensen geholpen te worden.

Voorbeelden van hulpvragen zijn:

 

 

‘Ik wil geholpen worden om beter besluiten te kunnen nemen’

‘Ik wil geholpen worden om te stoppen met negatief denken’

‘Ik wil hulp bij het overwinnen van mijn faalangst’

‘Ik wil geholpen worden om mij opnieuw goed te voelen in mijn werk’

‘Ik wil hulp bij het verwerken van een verlies’

 

 

 

Zodra we een overzicht hebben van uw belangrijkste hulpvragen zijn er drie conclusies mogelijk:

 

1. De hulpvraag kan beantwoord worden met een enkelvoudig advies, waarmee  u zelfstandig aan de slag     kunt. Op dat ogenblik eindigt hier de begeleiding.            

 

2. De hulpvraag kan niet binnen deze praktijk behandeld worden. In dit geval wordt u doorverwezen naar      andere diensten of hulpverleners.

 

3. De hulpvraag kan behandeld worden in deze praktijk. Op dat ogenblik start de fase van begeleiding.

 

 

De begeleiding

  1. Wat zijn onze werkdoelen?

  2. Met welke frequentie kom ik op gesprek?

  3. Hoe gaan we tewerk?

 

 

​1. Om te beginnen stellen we samen één of meerdere werkdoelen vast.

Voorbeelden van werkdoelen zijn:

 

- op een integere manier omgaan met moeilijke gevoelens

- het stellen van duidelijke persoonlijke grenzen

- het hebben van liefdevolle relaties in je gezin

- het bereiken en handhaven van een gezond evenwicht tussen werk en privé

- loslaten van oud zeer en in het hier en nu gaan leven

- ….

 

2. Met welke frequentie kom ik op gesprek?

Om de werkdoelen te bereiken kan de begeleiding meer of minder intensief verlopen, al naargelang uw situatie.

Zijn de klachten zeer acuut en intens, zodat ze uw dagelijks leven ernstig verstoren, dan zullen we intensiever begeleiden met een frequentie van 1à2 sessies per week.

Zijn de klachten zeer aanwezig, maar vormen ze niet meteen een risico of bedreiging, dan wordt de frequentie afgestemd op uw situatie. Dit kan variëren van 1 sessie per week tot 1 sessie per drie weken.

 

Is uw situatie naar wens geëvolueerd, dan kunnen we de  begeleiding nog even verder zetten om de bereikte resultaten te stabiliseren.  De frequentie van de sessies ligt dan gevoelig lager tot maximaal 1 sessie per maand.

 

 

3. Hoe gaan we tewerk?

In de eerste plaats krijgt u de kans om ‘op verhaal te komen’. In alle rust kunt u vertellen over wat u bezighoudt. Hierbij geldt strikte vertrouwelijkheid! Aan de hand van mijn vragen wordt u geholpen om zelf stil te staan bij belangrijke aspecten uit uw verhaal.

In de loop van de begeleiding wordt u  ook gevraagd om huiswerkopdrachten uit te voeren.

 

Mogelijke opdrachten:

  • Bijhouden van een dagboek

  • Klachten registreren: Wanneer? Hoe vaak? Hoe erg?

  • Oefeningen die helpen om nieuw gedrag of gewoontes aan te leren

 

Het is belangrijk dat u deze opdrachten nauwgezet uitvoert. Ze geven inzicht in uw situatie en dragen bij tot positieve gevoels-en gedragsveranderingen.

 

 

De beëindiging van uw begeleiding

De begeleiding wordt beëindigd volgens één van de drie volgende scenario’s:

 

1. De werkdoelen zijn bereikt.

 

2. De werkdoelen zijn gedeeltelijk bereikt, maar er valt geen noemenswaardige verbetering meer te     verwachten, op basis van de aangeboden begeleiding.

 

3. Eén van de partijen wenst de begeleiding te stoppen op basis van onverenigbaarheid van             doelstellingen of standpunten.

intake
begeleiding
beëindiging
20220120_110222.jpg
bottom of page