top of page

Beter slapen!

 

Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnia (CGT-I)

 

Wat?

 • Verwerf inzicht in je slaap

 • Registreer je slaap-waakgedrag

 • Doorbreek verkeerd aangeleerde gewoontes

 • Pak vervelende gedachten aan

 • Leer je lichamelijke spanning te verminderen

 

 

In 6 wekelijkse sessies + 1 follow-up sessie

 

Voor wie?

 

 • U hebt minimaal 3 nachten per week problemen met in- en/of doorslapen

 • U bent overdag moe, prikkelbaar, somber, of slaperig

 • U hebt moeite om geconcentreerd te blijven

 • U hebt moeite om dingen te onthouden

 • U bent bereid om thuiswerkopdrachten nauwgezet uit te voeren

 

                  

 

Insomnia

 

Langdurige slapeloosheid of Insomnia is de meest voorkomende slaapstoornis en

levert daarmee een hoog risico voor de volksgezondheid. Langdurige slapeloosheid tast de levenskwaliteit aan en vermindert de productiviteit. Onbehandelde slapeloosheid verhoogt het risico op het ontwikkelen van een depressie met 50%. Vroege behandeling van Insomnia kan dit risico beperken.

Ook in Vlaanderen kennen we een stijgende nood aan degelijke en specifieke behandeling van slapeloosheid. Wetenschappelijk onderzoek duidt Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnia (CGT-I) aan als efficiënt en waardevol.  Internationaal is deze behandeling in volle opmars.

Effectstudies toonden aan dat CGT-I een matig tot groot effect heeft op het verkorten van de inslaaptijd en het verbeteren van de slaapkwaliteit. Van zeventig tot tachtig procent van de patiënten verbetert de slaap (Riemann & Perlis, 2009). De effecten zijn vergelijkbaar met of beter dan die van slaapmedicatie.

 

Wat is CGT-I?

 

Het uitgangspunt van CGT-I is, dat langdurige slapeloosheid zich ontwikkelt  volgens drie factoren: voorbestemde, uitlokkende en onderhoudende factoren.

Voorbestemde factoren betreffen een gevoeligheid waardoor iemand een verhoogde kans heeft om een slaapprobleem te krijgen. Deze kan biologisch (genetisch) bepaald zijn, maar ook samenhangen met de persoonlijkheid (bijvoorbeeld perfectionisme) of sociale omstandigheden (bijv. wonen in gebieden waar het onveilig is).

 

Bij acute slapeloosheid zijn er vaak uitlokkende factoren. Dit kan gaan om een

medisch probleem, een psychische stoornis of een stressvolle levensgebeurtenis. Meestal

verdwijnt de acute slapeloosheid als de uitlokkende factor verdwijnt.

 

Of het slecht slapen chronisch wordt, wordt grotendeels bepaald door de manier waarop

iemand omgaat met acute slapeloosheid. Gaat  iemand lang in bed liggen, regelmatig dutten overdag en vooral veel piekeren, dan spreken we over onderhoudende factoren van slapeloosheid .

Vooral de gedachten over de slaap zijn hierbij van belang  Als iemand gaat piekeren over het gebrek aan slaap en de gevolgen hiervan overdag, dan kan er een vicieuze cirkel ontstaan:  het piekeren geeft aanleiding tot lichamelijke en emotionele spanningen en die zetten dan weer aan tot verkeerde slaapgewoonten en leefwijzen, die op hun beurt het slapen alleen maar moeilijker maken.

 

 

Het doel van CGT-I is het doorbreken van deze vicieuze cirkel aan de hand van:

 •  Informatie over de slaap

 •  zelfregistratie van slaap- en waakgedrag

 •  het doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten

 •  het aanpakken van vervelende gedachten over de slaap

 •  het leren verminderen van lichamelijke spanning.

 

 

 

De behandeling volgt na een intakegesprek en duurt 6 sessies + 1 follow up sessie.

 

Het consequent uitvoeren van thuisopdrachten is een voorwaarde voor succes. In tegenstelling tot medicamenteuze behandeling is CGT-I een actief proces!

 

 

Doelgroep

 

 • Patiënten die minimaal drie nachten per week problemen ondervinden met in- en/of doorslapen of die melding maken van een niet-herstellende slaap gedurende minimaal drie maanden. Overdag zijn er klachten zoals vermoeidheid, moeite met concentreren of onthouden, prikkelbaarheid, somberheid of slaperigheid.

 • Een voldoende motivatie voor het uitvoeren van de thuiswerkopdrachten moet aanwezig zijn.

 • Het stoppen met slaapmedicatie is geen voorwaarde om te kunnen starten met CGT-I. Afbouw naar de laagst mogelijke dosis vóór aanvang van CGT-I wordt wel nagestreefd , in overleg met de huisarts. Daarna wordt per week een extra dag gekozen waarop geen medicatie wordt genomen.

 

 

 

Contra-indicaties voor CGT-I

 

 • ernstige hersenbeschadigingen

 •  ernstige verstandelijke beperkingen

 •  suïcidaliteit

 •  ernstige psychopathologie

 •  ernstige psychosociale problemen

 •  alcohol- of middelenverslaving (hierbij wordt niet de eventueel aanwezige verslaving aan slaapmedicatie bedoeld).

 •  Het is ook niet aangewezen om CGT-I te starten als er onvoldoende motivatie voor gedragsverandering is, bij onvoldoende lijdensdruk of in een stressvolle periode.

Voorafgaandelijk is een anamnese door een arts nodig om eventuele medische oorzaken uit te sluiten. Denk hierbij aan mogelijke schildklierproblemen, pijn of organische slaapstoornissen

(slaapapneu, rusteloze benensyndroom of nachtelijke bewegingsonrust).

 

Kostprijs

 

Het intake gesprek betaalt u apart: 60,00 EUR

Op de dag van de eerste trainingssessie betaalt u het volledige bedrag : 350,00 EUR

( 6 wekelijkse sessies + follow up sessie à 50,00 EUR)

bottom of page